Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru

Kaynak : GIB

3/12/2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine eklenen 1.2.8 numaralı bentte, Gelir İdaresi Başkanlığının,  Form  Ba  ve  Form  Bs  bildirimlerine  dâhil  edilmesi  gereken  mal  ve/veya  hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Başkanlığımız tarafından ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan;

-         İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin,
-         Kira ödemelerine ilişkin belgelerin,
-         Sigorta poliçelerinin,
-         Sigorta komisyon gider belgesinin,
-         Elektronik ürün senedinin (ELÜS),

1/2/2024  tarihinden  itibaren  verilmeye  başlanacak  olan  2024/1  dönemine  ait  Form  Ba  ve  Form  Bs bildirimlerinden başlamak üzere, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğunun kaldırılması uygun görülmüştür.

Diğer taraftan;

- 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4.11 numaralı bendinde,“Noterlerin, Kanunlarına göre vermiş  oldukları  noterlik  hizmetlerini  Bs  formu  ile  bildirilmelerine  gerek  bulunmamaktadır.  Aynı  şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.”,
- 396  Sıra  No.lu  Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliğinin  1.1.8  numaralı  bendinde,“Vergi  Usul  Kanunu kapsamında  elektronik  belge  olarak  düzenlenen  belgelerin,  2021  yılının  Temmuz  ayına  ilişkin  dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.”,
- 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.2.6 numaralı bendinde,“Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlem  lerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.”,

düzenlemeleri yer almaktadır.

Ancak,  Başkanlığımızca  yapılan  analiz  çalışmaları  sonucunda,  yukarıda  yer  verilen  düzenlemelere rağmen,

-          213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlen ihracat faturası, döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi, müstahsil makbuzu gibi belgelerin,
-         Noterlik makbuzlarının,

Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde hatalı olarak bildirilmesine devam edildiği görülmüştür.

Söz konusu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesi mükellefler ve meslek mensupları açısından  ilave  iş  yüküne  sebep  olduğu  gibi  Başkanlığımız  sistemlerinde  mükerrer  kayıtların  da oluşmasına sebep olmaktadır.

Bu  bakımdan  bahse  konu  belgelere  Form  Ba  ve  Form  Bs  bildirimlerinde  yer  verilmesine  gerek bulunmamaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

10.01.2024
Kaynak: GİB